Partnerskabsklinikkens fordele

Fordele ved partnerskabsklinikken

Der er mange fordele ved partnerskabsklinikken. De vigtigste centrerer sig omkring patienten, familielægen og samfundet:

Partnerskabsklinikkens fordele for patienten 

 1. Permanente lægeklinikker: Flere regioner i Danmark har kæmpet med lægedækningstruede områder. Der har endda været perioder med decideret lægeløse patienter. Dette har udbudsklinikkerne særligt afhjulpet, men disse er hæmmet af, at patienterne kommer løbende i udbud, hvilket truer kontinuiteten mellem patienten og familielægen. Partnerskabsklinikken er en permanent konstellation, som har sikret lægedækningen i Danmark. Det permanente grundlag skaber mulighed for høj grad af kontinuitet i relationen mellem patienten og den faste familielæge. Hvis vi i fremtiden skal skabe succesfulde lægeklinikker i yderområderne af Danmark, skal vi skabe arbejdsro hos personalet, og patienterne skal føle sig trygge og vide, at vi er der for dem permanent.
 2. Faste familielæger: En fast familielæge giver tryghed for alle patienter. Den kontinuerlige relation er særlig vigtig for de danskere, som lider af en kronisk sygdom. Partnerskabsklinikken benytter fastansatte familielæger, således at det kroniske sygeforløb følges og behandles mest hensigtsmæssigt for patienten.
 3. Høj faglig kvalitet: I partnerskabsklinikken er der udelukkende fastansatte speciallæger i almen medicin, samt sundhedsfagligt personale, som understøtter det gode patientforløb ud fra bedst mulig kompetencesammensætning. Nordic Medicare drevet lægeklinikker bidrager dokumenteret med høj kvalitet i behandlingen, hvilket er helt centralt for patienten. For Danske Patienter er kvaliteten i behandlingen, udført af familielægen i lægeklinikken, det afgørende:

  For patienter og pårørende er lægens organisatoriske tilhørsforhold ikke af afgørende betydning. Det, der betyder noget for brugerne, er at den samlede praksissektor udvikler sig i en retning, som giver dem værdi og kvalitet i behandlingen.

  Danske Patienter: ALMEN PRAKSIS – en del af det samlede sundhedsvæsen, december 2018

 4. Moderne behandlingsfaciliteter:  Partnerskabsklinikkens permanente grundlag, muliggør langsigtede investeringer i moderne behandlingsfaciliteter, til gavn for patienten. Investeringer i eksempelvis sundhedshuse kan give øget tværfaglighed, der kan mindske kompleksiteten for særligt de ca. 1,2 millioner danskere der lever med to eller flere kroniske sygdomme.

Partnerskabsklinikkens fordele for familielægen

 1. Permanente arbejdspladser: I partnerskabsklinikken får speciallægen en fast arbejdsplads og patienten en fast familielæge, som ikke kommer i løbende udbud med få års intervaller. Muligheden for at oparbejde en mangeårig relation til patienten, og dermed bevare den vigtige og tidligere efterspurgte kontinuitet, er derfor langt større i partnerskabsklinikken end i en udbudsklinik.
 2. Fuldt fokus på lægegerningen: Partnerskabsklinikken bidrager med en ny arbejdsramme for den store minoritet af speciallæger, som ikke ønsker at være selvstændig erhvervsdrivende. Partnerskabsklinikken friholder netop familielægen fra administrative opgaver og opgaver relateret til praksisdrift således, at familielægen alene kan fokusere på patienten. Det er vigtigt, at vi støtter de speciallæger i almen medicin, som ikke ønsker at benytte sig af PLOs model, og stiller dem et alternativt, som kan fastholde dem i almen praksis. Opdelingen af arbejdsopgaver i partnerskabet gør tilsvarende, at den fastansatte speciallæge kan få en arbejdsuge med et timetal som, i de fleste tilfælde, stemmer bedre overens med privatliv set i relation til nutidige samfundsmæssige tendenser.
 3. Sundt arbejdsmiljø: PLOs analyser viser, som anført ovenfor, at udbrændthed blandt speciallæger i almen medicin, i PLOs model, er stærkt stigende (2004-2016). En analyse fra Yngre Læger, 2018, viser, at de yngre almen medicineres største bekymringer, forbundet med køb af ved egen praksis, er 1) stor arbejdsbelastning (74%) og 2) udbrændthed (53%). Partnerskabsklinikken bidrager til et sundt arbejdsmiljø ved at tilbyde en ansættelse, svarende til nutidige behov og tendenser indenfor work-life-balance.
 4. Ingen økonomisk risiko: Nogle speciallæger i almen medicin ønsker ikke at påtage sig den økonomiske risiko ved at være selvstændig erhvervsdrivende. Den økonomiske risiko undgås netop ved at være fastansat familielæge fremfor selvstændig erhvervsdrivende.

Partnerskabsklinikkens fordele for samfundet

 1. Forsyningsforpligtelse: Det er en politisk forpligtelse at sikre lægedækning til alle danskere. Partnerskabsklinikken sikrer lægedækning i områder, hvor lægedækningen var utilstrækkelig under PLOs markedsmonopol.
 2. Fastholdelse af ressourcer: Når samfundet uddanner speciallæger indenfor et specifikt fagområde, er det mest ideelt at ressourcen fastholdes indenfor det pågældende fagområde. I dag har samfundet desværre et ressourcespild indenfor almen praksis, eftersom ca. 800 speciallæger i almen medicin, har valgt ansættelse udenfor deres specialeområde. Det er et tab for samfundet når disse speciallæger ikke kan finde sig til rette indenfor den ramme, som PLOs klassiske konstruktion stiller. Partnerskabsklinikken griber netop de speciallæger, som ikke ønsker at være selvstændig erhvervsdrivende. Hermed bidrager partnerskabsklinikken til at fastholde familielægen indenfor almen praksis og mindsker ressourcetabet for samfundet.
 3. Økonomi: Ifølge PLOs egne tal fra 2019, er udgiften pr. patient 57 procent højere i regionsklinikker og 12 procent højere i udbudsklinikker end i lægeklinikker, der drives under PLOs overenskomst, hvilket er gældende for PLO- og partnerskabsklinikken.
 4. Sundt konkurrencemiljø: Partnerskabsklinikken er med til at sikre sund konkurrence i markedet for almen lægepraksis. Senest i 2018 betegnede Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at markedet for almen praksis ikke er et velfungerende marked, idet der foreligger love som begrænser konkurrencen. Det er altid positivt, at flere aktører har mulighed for at byde ind og præge markedet, da dette sikrer en naturlig og dynamisk udvikling. Ved at politikerne fastholder den lovmæssige mulighed for permanente konkurrenceaktører, som partnerskabsklinikken, har én monopolindehaver forhåbentlig sværere ved, at tage patienter og ansatte familielæger som gidsler i forhandlingsøjemed af overenskomster, lovændringer med mere.

Kontaktformular


  Tak for din henvendelse.

  Vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.

  Med venlig hilsen Nordic Medicare