Et bedre arbejdsmiljø

Et godt arbejdsmiljø er en forudsætning for, at du trives på din arbejdsplads og kan præstere efter bedste evne. Vi er klar over, at det kræver god energi og overskud, at lytte til, rumme samt behandle patienter. Vi prioriterer derfor altid at skabe den bedste arbejdsramme for dig således, at du gives tiden til at prioritere dine patienter. Måden hvorpå vi gør dette, er blandt andet ved at friholde dig fra arbejdsopgaver relateret til praksisdrift og administration.

Familielægens behov har ændret sig

Hos Nordic Medicare oplever vi stigende efterspørgsel, blandt speciallæger i almen medicin, som ønsker at indgå i et samarbejde eller en fastansættelse i en partnerskabsklinik. Dette er meget bekræftende for vores arbejde og visioner, da vi hermed ser et reelt markedsbehov.

Familielægens ændrede behov dokumenteres i en spørgeundersøgelse fra 2018, foretaget af Yngre Læger. Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE), som er en uafhængig statslig institution, har analyseret på undersøgelsen fra Yngre Læger. Hertil pointerer projektchef Sidsel Vinge (VIVE):

Hvis man mener, at klinikejerskab bør være den eneste organisatoriske og økonomiske ramme omkring at yde almen lægehjælp i primærsektoren, så vil man udelukkende fokusere på, hvad der skal til, for at tvivlene og nej-sigerne skifter mening og vil eje en praksis. Men hvis man er mere optaget af at sikre almen lægehjælp af høj kvalitet til alle danskere, så skal man fokusere på, hvad der skal til for at en stor del af de 38 procent ender med at yde almen lægehjælp i primærsektoren – under en eller anden form: Det kan være attraktive og varige ansættelser – også på seniorniveau – i almen praksis, i klinikker eller i kombinationsstilling mellem primær og sekundærsektor.

Sidsel Vinge, Projektchef hos VIVE. Altinget.dk, 10.11.2020

En medlemsundersøgelse foretaget af PLO, i efteråret 2020, bekræfter ovenstående tendens, idet 50 procent af de adspurgte familielæger ønsker et primært fokus på forbedrede ansættelses-, løn- og trivselsvilkår.

Partnerskabsklinikken udgør derfor et vigtigt bidrag til almen praksis og til den i forvejen eksisterende konstellation, som PLO tilbyder. Partnerskabsklinikken og PLO-klinikken kan fremadrettet, i samspil, sikre kontinuerlig lægedækning til patienten. Analysen fra VIVE viser med tydelighed, at vi kun kan tilgodese alle speciallæger i almen medicin, gennem diversitet og dermed to konstellationer – 1) en PLO-klinik, hvor speciallægen både er selvstændig erhvervsdrivende og familielæge samt 2) en partnerskabsklinik, hvor speciallægen udelukkende har fokus på lægegerningen og derfor alene fungerer som familielæge.

Det er vigtigt, at vi støtter de læger, som ikke ønsker at benytte sig af PLOs model og stiller dem et alternativ, som kan fastholde dem i almen praksis. I dag har vi desværre et stort ressourcespild eftersom ca. 800 speciallæger i almen medicin, har valgt ansættelse uden for almen praksis. Tre ud af fire kommende speciallæger i almen medicin udtrykker stor bekymring ved den arbejdsbelastning, der forelægger ved at være selvstændig erhvervsdrivende. Hele 38 procent af de kommende familielæger er tvivlere og nej-sigere i forhold til at være selvstændig erhvervsdrivende. Partnerskabsklinikken griber netop de speciallæger, som ikke ønsker at være selvstændig erhvervsdrivende, men fortsat gerne vil være familielæge. Eksistensen af dette segment af speciallæger i almen medicin bekræftes ligeledes af PLOs bestilte rapport, Almen praktiserende lægers psykiske arbejdsmiljø og jobtilfredshed (2016). I rapporten står der netop at:

Andelen af moderat udbrændte alment praktiserende læger er steget fra 24% i 2004 til 26% i 2012 og til 38% i 2016. Andelen af alment praktiserende læger, som også lever op til kriterierne for alvorlig grad af udbrændthed, var 3% i 2004 og omtrent fordoblet til 5% i 2012 og igen næsten fordoblet til 11% i 2016. Det er især en stigning fra 18% til 31% i andelen af praktiserende læger, som scorer højt på underskalaen ”emotionel udmattelse.

PLO: Alment praktiserende lægers psykiske arbejdsmiljø og jobtilfredshed, oktober 2016

I samme rapport fremgår det, at de faktorer som belaster familielægen mest, er 1) omfanget af udefrakommende administrative opgaver samt 2) omfanget af opgaver relateret til praksisdrift. I et arbejdsmarked, hvor flere og flere speciallæger ikke ønsker at være selvstændigt erhvervsdrivende, med deraf følgende større risiko for udbrændthed, som ejer af en PLO-klinik, er partnerskabsklinikken en meget vigtig medspiller, for både familielægen og patienten. Partnerskabsklinikken friholder netop familielægen fra administrative opgaver og opgaver relateret til praksisdrift således, at familielægen alene kan fokusere på patienten.